Naar een proactieve houding van zowel werkgever als oudere docent

Home » Aanbod » Leergang onderwijs

Door de verhoging van de pensioenleeftijd en het afbouwen van regelingen rond vroegpensioen, staan leerkrachten aan het eind van hun loopbaan – in tegenstelling tot wat zij lang gedacht hadden – nog massaal voor de klas. Zowel werkgevers als werknemers zijn hierop niet goed voorbereid, zo blijkt uit het onderzoek ‘Vitaal naar pensioen’ (22 februari 2021) van CAOP, MOOZ en CentERdata naar de arbeidsmarktpositie van de oudere leraar

Voorland biedt een leergang aan die speciaal is toegesneden op de positie van oudere leerkrachten. Deze leergang helpt schoolorganisaties en docenten de adviezen van het COAP met betrekking tot oudere werknemers – bij de aanbieding van het onderzoeksrapport ‘Vitaal naar pensioen’ – op te volgen.  Deze adviezen luiden: Werkgever zoek de dialoog met de oudere werknemer. Werknemer neem initiatief en investeer in jezelf.

In veel schoolorganisaties ontbreekt formeel ouderenbeleid. Werkgevers blijken geneigd te zijn om deze kwestie te zien als een privézaak van de leerkracht; zorgen en vragen die samenhangen met inzetbaarheid en leeftijd, worden pas besproken wanneer de werknemer het initiatief neemt. Het COAP adviseert werkgevers om preventief én actief de dialoog aan te gaan met oudere werknemers en aandacht te besteden aan formeel ouderenbeleid. Werknemers, die inderdaad vaak individueel worstelen met veranderende omstandigheden als gevolg van hun leeftijd, wordt aangeraden om zelf de regie te nemen en in zichzelf te investeren. 

Hoewel het streven is beleid te bieden voor alle werknemers, en in het verlengde daarvan maatwerk te leveren aan individuele docenten, blijkt het voor scholen lastig om dit in de praktijk te brengen. Voorland geeft met de leergang voor leerkrachten een voorzet voor een constructieve dialoog tussen werkgever en werknemer.  De werknemer kan toegerust de dialoog met de werkgever aangaan, nadat hij/zij zich in de leergang heeft kunnen bezinnen op de eigen professionele positie en ontwikkeling. Het is de eerste stap van ‘in jezelf investeren’.

In deze leergang ligt de focus op wendbaarheid in de organisatie, professionele ontwikkeling en leidinggeven aan jezelf. De deelnemers verwerven inzicht in de eigen positie door ‘uit te zoomen’ en open naar de eigen situatie, ontwikkeling en motivatie te kijken, om vervolgens zelf de regie te kunnen nemen. Er is volop ruimte voor zelfonderzoek, zowel individueel als in uitwisseling met collega’s die in dezelfde situatie verkeren. 

De voordelen van deze leergang ten opzichte van andere trajecten zijn: 

  • Oudere docenten voelen zich gekend en begrepen in het gezelschap van leeftijdgenoten. 
  • De begeleiders zijn zelf 60+ en hebben bovendien ruime ervaring in het onderwijs.
  • De leergang draagt bij aan duurzame inzetbaarheid van oudere werknemers die zich vooral uit in helderheid en werkplezier voor de docent en zijn/haar omgeving.

Een serie van drie bijeenkomsten op drie dagen. In de leergang formuleert en onderzoekt de deelnemer een eigen onderzoeksvraag en weet hieraan concreet gevolg te geven. 

De leergang wordt gegeven door Magda van Eck en Hans Brandwacht

Data: gedurende het schooljaar 2021- 2022
Tijden: 10.00 – 16.00 uur
Groep: 6 – 10 personen
Plaats: in een mooie en rustige omgeving
Locatie: in het midden van het land of in de regio van de deelnemers
Catering: volledig verzorgd
Kosten: